Какую финансовую поддержку может получить гражданин украины, проживающий в польше?

Dodano:

I. Пособие по уходу за ребенком (500+) – это пособие, используемое для покрытия расходов, связанных с воспитанием ребенка, включая уход за ним и удовлетворение его жизненных потребностей.

II. Пособие «Хороший старт» – Пособие «Хороший старт» – это поддержка учащихся в связи с началом учебного года. Он предоставляется один раз в год на ребенка, обучающегося в школе, до достижения им 20-летнего возраста. На ребенка-инвалида, обучающегося в школе, пособие выплачивается до достижения ребенком 24-летнего возраста. Пособие «Хороший старт» предоставляется независимо от дохода семьи. Производство по поводу пособия ведет Управление социального страхования.

III. Семейные пособия – Семейные пособия – это денежные пособия и пособия, связанные с рождением и воспитанием ребенка на территории Польши.

IV. Семейный капитал по уходу – это пособие, используемое для покрытия расходов, связанных с воспитанием ребенка, в том числе по уходу за ним и удовлетворению его жизненных потребностей.

V. Софинансирование снижения платы за пребывание ребенка в яслях, детском клубе или воспитателе предоставляется ребенку, который посещает ясли, детский клуб или находится под присмотром воспитателя, но только в том случае, если это делает родитель. не получать семейный капитал на одного и того же ребенка.

Jakie wsparcie finansowe może otrzymać obywatel Ukrainy mieszkający w Polsce?

I Świadczenie wychowawcze (500+)- jest to świadczenie służące pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

II Świadczenie „dobry start”- Świadczenie dobry start stanowi wsparcie dla uczniów w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie „dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny. Postępowanie w sprawie świadczenia jest prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

III Świadczenia rodzinne- Świadczenia rodzinne to zasiłki i dodatki pieniężne związane z urodzeniem i wychowywaniem dziecka na terytorium Polski.

IV Rodzinny kapitał opiekuńczy- Jest to świadczenie służące pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

V Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna- przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki u opiekuna dziennego, ale tylko wtedy gdy rodzic nie otrzymuje na to samo dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego. 

Ostatnie wiadomości i wydarzenia

Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Aktualności 16:45, 26.10.2023
Punkty pomocy dla Uchodźców | Aktualizacja
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Aktualności 12:58, 19.09.2023
Ukraińskie restauracje i kawiarnie
Kultura po sąsiedzku
Aktualności 15:26, 31.08.2023
Kultura po sąsiedzku